วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

      ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมายต่อระบบการทำงานในหลายองค์กร ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์เป็นด้านๆได้ดังนี้
๑)      ด้านการใช้งาน ระบบเครือข่ายสามารถให้ผู้ใช้หลายคนใช้โปรแกรมและข้อมูลต่างๆได้ในเวลาเดียวกัน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งข้อมูลที่เครื่องอื่นๆ จะถูกเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่น บริษัทรถทัวร์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แต่ละสาขาเข้าด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงตำแหน่งที่นั่งว่างของรถทัวร์แต่ละคัน


๒)    ด้านการใช้อุปกรณ์ ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้ เช่น  เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีราคาค่อนข้างสูง และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงด้วย ทำให้บริษัทหรือธุรกิจต่างๆ ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายและดูแลรักษาได้ง่ายขึ้น

๓)    ด้านการสื่อสาร ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล (e-mail) เป็นระบบที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อความผ่านระบบเครือข่าย เสมือนเป็นการรวมการทำงานของระบบไปรษณีย์กับระบบตอบรับโทรศัพท์เข้าด้วยกัน การรับส่งอีเมลผ่านเครือข่ายในบริษัทต่างๆ ก็เหมือนกับการรับส่งอีเมลในระบบอินเทอร์เน็ต ปกติแล้วระบบเครือข่ายภายในบริษัทต่างๆ จะเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ดังนั้นพนักงานภายในบริษัทจึงสามารถเลือกที่จะส่งและรับข้อความจากระบบเครือข่าย หรือจากระบบอินเทอร์เน็ตก็ได้นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม คือ การประชุมทางไกล (teleconference) เป็นการประชุมโดยที่ผู้ประชุมอยู่คนละที่กัน สามารถพิมพ์ข้อความ หรือสนทนาโต้ตอบแสดงความคิดเห็นกันได้ อีกทั้งยังสามารถนำเสนอผลงาน แผนภูมิ ภาพวาด และงานอื่นๆ ได้อีกด้วย๔)      ด้านการสำรองข้อมูล คอมพิวเตอร์ของพนักงานแต่ละเครื่อง สามารถส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายมาเก็บไว้ที่หน่วยความจำสำรองที่เป็นส่วนกลาง ไม่จำเป็นต้องเก็บสำรองไว้ที่เครื่องของตนเอง เมื่อจะเรียกใช้ก็สามารถเรียกใช้ได้ผ่านทางระบบเครือข่าย ซึ่งมีข้อดีในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงานเกิดปัญหา ก็ยังมีข้อมูลเก็บไว้ไม่สูญหาย รวมทั้งในกรณีที่จะต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน ก็สามารถเรียกใช้ได้ง่าย และยังมีความสะดวกในเรื่องของการจัดระบบข้อมูลและการดูแลรักษาความปลอดภัยด้วย